وکیل ملکی

امروزه وکالت تخصصی گشته و وکلا دعاوی بخصوصی را قبول می نمایند که این امر به نفع هردوطرف (وکیل و موکل) می باشد برای مثال در دعاوی ملکی مانند سرقفلی و بسیاری دعاوی ملکی دیگر که در بطن دعاوی ملکی نیز وکلا در دعاوی مخصوصی تخصص دارند.فایده تخصصی شدن اینکه از اطاله ی دادرسی جلوگیری می شود و به مسائل کم ارتباط با دعوی پرداخته نخواهد شد و بسیار سریع منجر به صدور رأی می شود و برای موکل نیز از جهت اینکه کامل به حقوق خود می رسد سودمند خواهد بود.

وکیل ملکی

برای مثال در دعوی سرقفلی برای وکیلی که تا به حال با این دعوی کار نکرده باشد و برای اولین بار با این موضوع مواجه گردد پیدا کردن راه های قانونی مانند تأمین دلیل و طرح دعوی به طرفیت مستأجر اول و دوم درخصوص انتقال بدون مجوز ملک به غیر و یا درخصوص تعدی و تفریط که جز موارد تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت سرقفلی است تشخیص اینکه عمل مستأجر تعدی و تفریط محسوب می گردد یا خیر با کارشناس می باشد اما وکیلی که در این حوزه تخصص و فعالیت داشته باشد به راحتی می تواندموارد تعدی و تفریط را برای موکل بازگو نماید از این رو سخت و زمانبر خواهد بود به همین جهت هم برای وکیل وهم برای موکل دشوار است.

انواع دعاوی ملکی :

۱- خلع ید و نخلیه

۲- فروش ملک مشاعی

۳- تخلیه املاک مشاعی

۴- تصرف عدوانی

۵- تخلیه املاک مسکونی

۶- الزام به تنظیم سند رسمی

۷- الزام به اخذ پایان کار

تفاوت تفکیک، افراز و تقسیم ملک چیست؟

ممکن است یک نفر مالک زمین بزرگی باشد و قصد تفکیک زمین و تقسیم آن به قطعات کوچکتر را داشته باشد ولی برای اینکه مالکی بتواند زمین را افراز کند باید چند شریک وجود داشته باشند و نمیتوان گرفت که مثلا زمینی که یک مالک دارد قصد افراز زمین را دارد.

در تقسیم نامه های زمین و یا املاک، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از شرکا سهم بیشتری داشته باشد و نوعی صلح بین شرکا انجام شود.

آیا خلع ید از ملک مشاع امکان پذیر می باشد؟

در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و فردی که ملک را تصرف کرده است نباشد دیگر دعوای تخلیه معنایی نخواهد داشت و باید دادخواست خلع ید را مطرح کند و برای تنظیم دادخواست خلع ید باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند. سپس باید تصرف غاصبانه فردی که ملک را تصرف کرده است را ثابت کند یعنی فرد حتما باید بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف و غصب کرده باشد.

به دلیل اینکه اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی اشتباه میکنند و این باعث میشود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد شود حتما پیشنهاد میشود که با وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.

قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟

تنظیم قرارداد بین مالک و مستاجر باید حتما در بنگاه های املاک معتبر و رسمی صورت گیرد. باید توجه داشت که برای تنظیم قرارداد اجاره حتما دو نفر به عنوان گواه و شاهد ذیل سند اجاره را امضا کنند. همچنین تنظیم قرارداد باید در فرم های چاپی معتبر انجام شود.

تخلیه املاک مشاعی به چه صورتی انجام میشود؟

خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می کند زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستاجر یا مستاجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم می آورد علی هذا با بقای رابطه استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.