ماهسهمیه جوجه ریزی استان خراسان رضویجوجه ریزی با مجوز رسمیجوجه ریزی با احتساب ۱۰ % جمع کل جوجه ریزیتوضیحات
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
ماهسهمیه جوجه ریزی استان خراسان رضویجوجه ریزی با مجوز رسمیجوجه ریزی با احتساب ۱۰ % جمع کل جوجه ریزیتوضیحات
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند