درباره نوین ورک

شتاب دهنده نوین ورک با هدف تقویت زیست بوم کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی پویا و مولد و توسعه تجارت ایده های برتر و کسب و کارها فعالیت خود را آغاز نموده است.
این شتاب دهنده با ارائه ی خدماتی نظیر آموزش و مشاوره تخصصی و هم چنین بهره گیری از تجربیات مربیان کسب‌وکار و فناوری، طی یک برنامه شتاب دهی 6 ماهه، کسب و کارهای نوپا را جهت حرکت در مسیر صحیح، بهبود و رشد و تجاری سازی یاری نموده و با بسترسازی مناسب و کارآمد، موجب افزایش ضریب موفقیت آن ها میگردد.

تجربه يک دهه گذشته کشور نشان مي دهد شتاب دهنده ها در افزايش ضريب کارآفريني موفق نقش کليدي بر عهده دارند. اين نقش مطابق مدل تقسيم کار صورت گرفته در زنجيره هاي واسط حمايتگران و تسهيل گران ايده هاي کارآفرينانه و دانش بنيان مورد تاييد قرار گرفته است.
نتيجه مشخص حضور شتاب دهنده ها را مي توان سامان دهي مطلوب ايده هاي داراي ظرفيت در دوره شتاب دهي با ارائه برخي حمايت هاي مورد نياز ايشان براي رشد دانست. اين موضوع در درون و بيرون مراکز دانشگاهي تبديل هر چه بيشتر ايده هاي دانش بنيان به خدمات و محصولات قابل عرضه در بازار و صنعت را موجب مي گردد.

حوزه فعالیت شتابدهنده نوین ورک

گردشگری و توریسم

شهر هوشمند و حمل و نقل شهری

تولید ابزارهای سرگرمی

خدمات مبتنی بر محتوا

خدمات ارزش افزوده